WYPADEK W ROLNICTWIE
I WYPADEK PRZY PRACY

Osobom, które zgłoszą się do nas, przede wszystkim bezpłatnie udzielimy informacji, czy możliwe jest w ich przypadku uzyskanie odszkodowania za wypadek przy pracy lub w rolnictwie. Proponujemy ponadto wsparcie w dochodzeniu roszczeń z tytułu leczenia i rehabilitacji, utraconych korzyści, a także z powodu cierpień psychicznych i szkód moralnych. Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracyjnymi, ubezpieczycielami oraz instytucjami właściwymi z uwagi na charakter roszczeń.

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ. BEZPŁATNIE OCENIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Wykonywanie praktycznie każdego zawodu może nieść ze sobą ryzyko urazu, a nawet śmierci. Na wypadek przy pracy narażone są jednak szczególnie te osoby, które są operatorami maszyn, wykonują obowiązki na wysokościach bądź też ich stanowisko wiąże się z kontaktem z niebezpiecznymi substancjami. Również przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego może również dojść do sytuacji, w której rolnik lub osoba z nim pracująca doznają uszczerbku na zdrowiu.

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK PRZY PRACY

W powyższych przypadkach osobom poszkodowanym w zależności od branży przysługuje prawo do świadczeń z ZUS lub KRUS, a ponadto – jeśli odpowiedzialność za wypadek można przypisać pracodawcy lub rolnikowi czy osobie z nim współpracującej lub zamieszkującej – również z ubezpieczenia OC pracodawcy lub ubezpieczenia OC rolnika.

Świadczenia należne są w tym przypadku osobom, które w wyniku nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną doznały urazu, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub ich bliski zmarł:

 • w trakcie lub w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych bądź innych czynności na rzecz pracodawcy, z lub bez polecenia przełożonego;
 • w drodze między miejscem zatrudnienia a miejscem wykonywania obowiązków służbowych.

Z tytułu wypadku przy pracy przysługuje od ZUS szereg świadczeń, w tym między innymi jednorazowe odszkodowanie za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Zdarza się, że wysokość trwałego uszczerbku i wypłacana kwota są zaniżane. W takich przypadkach pomagamy naszym Klientom uzyskać wyższe odszkodowanie.

Jeśli odpowiedzialność za zdarzenie ponosi pracodawca, można również dochodzić z jego ubezpieczenia OC:
 • zadośćuczynienia za doznane cierpienia fizyczne i krzywdę psychiczną;
 • zwrotu dochodów utraconych w wyniku przebywania na zwolnieniu lekarskim;
 • renty wyrównawczej za utracone dochody, jeśli w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoba poszkodowana całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej;
 • renty na zwiększone potrzeby, gdy w wyniku wypadku konieczne jest ponoszenie stałych kosztów na poprawę zdrowia, związanych z leczeniem, rehabilitacją i opieką;
 • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji oraz opieki lub zaliczki na takie koszty;
 • zwrotu kosztów dojazdów do szpitali, placówek medycznych.
W przypadku śmierci osoby poszkodowanej, z OC pracodawcy można żądać:
 • zadośćuczynienia dla osób bliskich za krzywdę psychiczną w postaci bólu po stracie;
 • odszkodowania dla najbliższych członków rodziny, jeśli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej;
 • renty alimentacyjnej dla osób, względem których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny, oraz dla osób bliskich, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania;
 • zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu osoby poszkodowanej dla osoby, która te koszty poniosła.

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W ROLNICTWIE

Wypadki w rolnictwie mogą polegać również na tym, że to rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym wyrządzą szkodę innej, niezwiązanej z nimi osobie. W takim przypadku osoba poszkodowana powinna ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika.

Wypłata świadczenia z KRUS przysługuje osobom, które w wyniku nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną doznały szkody związanej z posiadaniem gospodarstwa, m.in. z tytułu:

 • pochwycenia lub uderzenia przez części ruchome wykorzystywanych w gospodarstwie maszyn i urządzeń;
 • zatrucia nawozami lub środkami ochrony roślin;
 • pogryzienia lub przygniecenia przez hodowane zwierzęta gospodarskie.

Do świadczeń, o które może ubiegać się poszkodowany, należy między innymi jednorazowe odszkodowanie za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Pomagamy osobom uprawnionym do tego świadczenia w dokonaniu oceny, czy wysokość ustalonego uszczerbku nie została zaniżona, a jeśli tak – w jego podwyższeniu i uzyskaniu wyższej wypłaty.

Wypłata świadczeń z ubezpieczenia OC rolnika przysługuje zaś osobie, która doznała szkody w związku z działaniem rolnika, jego domownika lub pracownika, na przykład w wyniku:

 • uderzenia przez odłamki kamieni wybite z pola podczas jego obrabiania lub koszenia;
 • najechania przez pojazdy wolnobieżne wykorzystywane w gospodarstwie;
 • wbiegnięciem zwierząt gospodarskich na jezdnię, pogryzieniem lub przygnieceniem przez nie.
Osoba poszkodowana w tego typu wypadkach może żądać:
 • zadośćuczynienia za doznane cierpienia fizyczne i krzywdę psychiczną;
 • zwrotu dochodów utraconych w wyniku przebywania na zwolnieniu lekarskim;
 • renty wyrównawczej za utracone dochody, jeśli w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej;
 • renty na zwiększone potrzeby, gdy w wyniku wypadku konieczne jest ponoszenie stałych kosztów na poprawę zdrowia, związanych z leczeniem, rehabilitacją i opieką;
 • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji oraz opieki lub zaliczki na takie wydatki;
 • zwrotu kosztów dojazdów do szpitali, placówek medycznych;
 • odszkodowania za zniszczone mienie (pojazd, ubranie itp.).
W przypadku śmierci osoby poszkodowanej, można żądać:
 • zadośćuczynienia dla osób bliskich za krzywdę psychiczną w postaci bólu po stracie;
 • odszkodowania dla najbliższych członków rodziny, jeśli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej;
 • renty alimentacyjnej dla osób, względem których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny, oraz dla osób bliskich, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania;
 • zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu osoby poszkodowanej dla osoby, która te koszty poniosła.

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ. BEZPŁATNIE OCENIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

PRZYKŁADOWE SPRAWY:

Ubezpieczyciel: ZUS Typ zdarzenia: Wypadek w rolnictwie i wypadek przy pracy Wynegocjowana kwota: 17 080 zł Poszkodowany był kierowcą autobusu. W wyniku nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu doprowadził do zderzenia z wyjeżdżającym...

Czytaj więcej

Ubezpieczyciel: PZU Typ zdarzenia: wypadek przy pracy Wynegocjowana kwota: 115 241,69 zł Podczas wykonywania pracy Poszkodowany spadł z pomostu pociągu sieciowego z wysokości ok. 4,5m. W czasie wykonywanych prac nie...

Czytaj więcej

Ubezpieczyciel: AXA Typ zdarzenia: wypadek przy pracy Wynegocjowana kwota: 12 000 zł Poszkodowany uderzył głową o obudowę wentylacyjną, która była zbyt nisko zawieszona. Ubezpieczyciel odmówił wypłacenia odszkodowania tłumacząc, że szkoda...

Czytaj więcej