WSPÓŁPRACA Z EVENTUS

Kancelaria EVENTUS Dochodzenie Odszkodowań działa na terenie całego kraju.

Wstępna analiza sprawy jest bezpłatna. Przy przyjęciu sprawy do prowadzenia pobieramy zaliczkę w wysokości 100 zł brutto. Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy po pozytywnym zakończeniu sprawy i uzyskaniu świadczenia.

Jeżeli chcesz umówić się na spotkanie zadzwoń do nas +48 500 411 100 lub napisz wiadomość mailową kontakt@kancelaria-eventus.pl – spotkanie ustalimy w dogodnym dla Ciebie terminie.

Jeśli chcesz, abyśmy przeanalizowali Twoją sprawę o odszkodowanie, konieczne będzie dostarczenie nam dokumentacji związanej z Twoją szkodą. Dostarczyć je możesz na kilka sposobów:

 • listownie;
 • osobiście (ul. Szwedzka 4, Bydgoszcz);
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@kancelaria-eventus.pl).

Do wstępnej analizy wystarczą nam kserokopie lub skany / wyraźne zdjęcia Twoich dokumentów.

Tak. Chronimy wszystkie dane, które otrzymujemy od naszych Klientów. Twoje dane zostaną udostępnione jedynie pracownikom Kancelarii EVENTUS Dochodzenie Odszkodowań oraz współpracownikom (lekarze, rzeczoznawcy). Wszystkie te osoby zostały przeszkolone w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych. Nie są one udostępniane innym podmiotom, a wykorzystywane w celach marketingowych jedynie za wyraźna zgodą Klienta.

Sprawy do prowadzenia przyjmujemy praktycznie na każdym etapie, na którym istnieje możliwość uzyskania odszkodowania czy dopłaty do odszkodowania. Prościej mówiąc, współpracę możemy nawiązać:

 • przed zgłoszeniem szkody do zakładu ubezpieczeń lub innego podmiotu odpowiedzialnego za naprawienie szkody – zgromadzimy za Ciebie całą dokumentację, ustalimy odpowiedzialnego / zakład ubezpieczeń, przygotujemy zgłoszenie szkody oraz przeprowadzimy cały proces likwidacji szkody;
 • po uzyskaniu pierwszej decyzji – zweryfikujemy, czy należy się dopłata lub to czy Twoje roszczenia były zasadne. Jeśli tak, zgromadzimy cały materiał dowodowy i przygotujemy za Ciebie reklamację w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
 • po uzyskaniu odpowiedzi na reklamację – zweryfikujemy, czy możemy uzyskać dla Ciebie dalsze odszkodowanie na drodze sądowej.

Jeżeli jednak:

 • nie potrafisz ocenić wysokości Twojego odszkodowania / zadośćuczynienia;
 • nie wiesz, w jaki sposób ustalić podmiot odpowiedzialny za naprawienie szkody (do kogo zgłosić roszczenia);
 • nie wiesz, czy odszkodowanie/zadośćuczynienie Ci przysługuje;
 • nie wiesz, o jakie świadczenia możesz się ubiegać;
 • nie wiesz, w jaki sposób udokumentować zasadność Twoich roszczeń;
 • nie czujesz się na siłach, by samodzielnie walczyć o odpowiednią rekompensatę;

powierz nam prowadzenie swojej sprawy już na pierwszym etapie (przed zgłoszeniem szkody).

Wszystko będzie zależało od rodzaju sprawy, ilości zgromadzonych dokumentów oraz tego, na jakim etapie przyjmiemy do prowadzenia Twoją sprawę. W przypadku, gdy będziemy musieli skompletować znaczną ilość dokumentów i dowodów, czas do wydania pierwszej decyzji wyniesie ok. 1-2 miesiące. Wówczas pojawia się też pierwsza wypłata. Prowadzenie sprawy na drodze polubownej (przygotowanie dokumentacji, zgłoszenie szkody, uzupełnienie dokumentów, reklamacja, negocjacje ugodowe), zwykle trwa ok. 3 miesięcy. Jeżeli jednak okaże się, że roszczenia nie zostaną uwzględnione lub przyznana kwota zadośćuczynienia czy odszkodowania będzie zbyt niska, może być konieczne skierowanie sprawy na drogę sądową. Ta procedura realnie może trwać ok. 1-2 lat.

W całym postępowaniu będzie Ci towarzyszył jeden z naszych specjalistów, który będzie informował Cię o postępach w sprawie w dogodnej dla Ciebie formie (telefonicznie, SMS-owo, e-mailem). Zazwyczaj jednak wszystkie ważne kwestie omawiamy osobiście lub telefonicznie. Ponadto, każdą czynność wykonaną w Twojej sprawie odnotowujemy w naszym systemie. Otrzymasz więc od nas bezpłatne konto w naszym serwisie internetowym, co pozwoli Ci na samodzielne monitorowanie postępu prac, o dowolnej porze i w dowolnym miejscu.

Koszty skierowania sprawy na drogę sądową będą zależne przede wszystkim od kwoty roszczenia. Na koszty wniesienia sprawy do sądu składają się opłata od pozwu oraz opłata skarbowa.

Wysokość opłaty od pozwu ustalana jest według wartości przedmiotu sporu. Jeżeli wnosimy o zapłatę kwoty:

 • do 500 złotych – opłata od pozwu wyniesie 30 złotych;
 • ponad 500 złotych do 1500 złotych – opłata od pozwu wyniesie 100 złotych;
 • ponad 1500 złotych do 4000 złotych – opłata od pozwu wyniesie 200 złotych;
 • ponad 4000 złotych do 7500 złotych – opłata od pozwu wyniesie 400 złotych;
 • ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – opłata od pozwu wyniesie 500 złotych;
 • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – opłata od pozwu wyniesie 750 złotych;
 • ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – opłata od pozwu wyniesie 1000 złotych.

Jeżeli będziemy wnosili o kwotę wyższą niż 20 000 złotych, opłata od wniesienia pozwu wyniesie 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Należy mieć na uwadze, że w toku procesu mogą pojawić się również dodatkowe wydatki, np. konieczność uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego sądowego (zazwyczaj ok. kilkaset złotych).

Jeżeli Twoja sytuacja majątkowa nie pozwala Ci na uiszczenie ww. opłat, pamiętaj, że możemy złożyć w Twoim imieniu wniosek o zwolnienie z kosztów.

Wiemy również, w jak ciężkiej sytuacji znajdują się zwykle Poszkodowani, dlatego bardzo często partycypujemy w ww. kosztach.

Jeżeli chcesz zweryfikować, czy Twoje odszkodowanie bądź zadośćuczynienie zostało zaniżone, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, wobec czego niezbędne będzie dostarczenie nam dokumentacji oraz udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Chętnie przeanalizujemy Twoją sprawę i poinformujemy Cię o możliwościach. Wstępna analiza sprawy jest bezpłatna.

Prowadzenie negocjacji z zakładem ubezpieczeń jest czynnością trudną dla Poszkodowanych, dlatego po podjęciu współpracy to my podejmujemy się tego zadania. Oprócz wiedzy prawniczej, dochodzenie odszkodowań często wymaga również specjalistycznej wiedzy z zakresu m.in. medycyny czy rzeczoznawstwa budowlanego i samochodowego. Współpracujemy z wieloma specjalistami z różnych dziedzin, dzięki czemu na każdym etapie możemy zasięgać opinii, która potwierdzi zasadność zgłaszanych przez nas roszczeń. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie określić, w jakiej wysokości możesz spodziewać się rekompensaty. To sprawia, że zawsze walczymy dla Ciebie o jak najwyższe świadczenia, które bardzo często są wielokrotnością wypłaconego przez ubezpieczyciela w pierwszej decyzji odszkodowania. Jeżeli polubowne działania nie przyniosą jednak oczekiwanych rezultatów – za Twoją zgodą skierujemy sprawę na drogę sądową.

W momencie, gdy powierzysz nam sprawę o odszkodowanie, my zajmujemy się prowadzeniem całego postępowania. Nie musisz przejmować się już żadnymi kwestiami formalnymi. Jeżeli równolegle toczy się również sprawa karna (np. w przypadku wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy) – będziemy również czuwać nad jej przebiegiem

ZAGADNIENIA

Są to dwie różne instytucje prawa cywilnego. Zarówno odszkodowanie jak i zadośćuczynienie przyjmuje postać pieniężną i ma za zadanie rekompensować wyrządzoną szkodę. Różnica między nimi jest jednak znacząca.

Zadośćuczynienie jest formą rekompensaty pieniężnej za krzywdę, ból i cierpienie – czyli szkodę niemajątkową. Odnosi się jedynie do osoby. Zadośćuczynienie ma na celu złagodzenie negatywnych przeżyć związanych z cierpieniem fizycznym i psychicznym Poszkodowanego. Przysługuje m.in.: z tytułu uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia, za śmierć osoby bliskiej, za naruszenie dóbr osobistych. Nie ma przepisów, które jasno określałyby kwotę zadośćuczynienia. Przyjmuje się, że jego wysokość powinna stanowić wartość odczuwaną ekonomicznie przez Poszkodowanego, ale nie może być wygórowana. Powinna odpowiadać aktualnym warunkom rynkowym oraz przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa. Każda sprawa jest jednak traktowana indywidualnie.

Odszkodowanie natomiast ma za zadanie naprawić wszelkie szkody majątkowe. Świadczenie to może pokrywać wszystkie materialne straty, a także utracone w związku ze szkodą korzyści. Oznacza to, że osoba Poszkodowana w wypadku może domagać się od sprawcy m.in.: zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu lekarstw; zwrotu wynagrodzenia, które nie zostało Poszkodowanemu wypłacone w związku z przebywaniem po wypadku na zwolnieniu lekarskim, zwrotu kosztów dojazdów do placówek medycznych czy zwrotu kosztów naprawy uszkodzonych rzeczy.

Są sytuacje, w których wzywanie policji na miejsce zdarzenia okazuje się zbędne, np. gdy doszło wyłącznie do uszkodzenia pojazdów, a obie strony są zgodne co do wersji zdarzeń, Wówczas do uzyskania odszkodowania wystarczy prawidłowe spisanie oświadczenia. Zasadność decyzji o niewezwaniu policji potwierdza często ilość zgromadzonych już punktów karnych przez sprawcę. Przyjazd policji oznacza bowiem dodatkowo mandat i punkty karne.

W skrócie, jeśli:

 • sprawca przyznaje się do winy (do spowodowania kolizji);
 • sprawca posiada ważne ubezpieczenie OC pojazdu;
 • mamy świadka zdarzenia;
 • dokumenty sprawcy nie budzą żadnych wątpliwości

wystarczy spisać oświadczenie. Natomiast wezwanie policji na miejsce zdarzenia jest konieczne w sytuacji:

 • kiedy są ranni lub ofiary śmiertelne;
 • gdy zostały wezwane inne służby ratunkowe np. straż pożarna lub karetka pogotowia;
 • gdy zachodzi podejrzenie lub wiadomo, że jeden z kierowców był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • sprawca uciekł z miejsca zdarzenia;
 • sprawca nie posiada prawa jazdy, dokumentów pojazdu bądź ważnej polisy OC;
 • w wyniku zdarzenia doszło do zatamowania lub znacznego utrudnienia ruchu drogowego i kierowcy nie mogą ustalić kto zawinił.

Warto pamiętać: Gdy któryś z uczestników zdarzenia zgłasza uszkodzenie ciała, nie można ruszać pojazdów z miejsca zdarzenia, chyba, że jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa.

Oświadczenie o kolizji drogowej, które będzie podstawą wypłacania odszkodowania może być spisane zarówno na odpowiednim druku, jeśli masz taki przy sobie, bądź na zwykłej kartce papieru. Wtedy należy pamiętać, by podać wszystkie niezbędne informacje. Dlatego też takie oświadczenie warto więc sobie wcześniej wydrukować i umieścić w schowku swojego samochodu, aby mieć pewność, że będziemy posiadać wszystkie niezbędne informacje do uzyskania odszkodowania.

Na oświadczeniu powinny znaleźć się informacje takie jak:

 • imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL uczestników zdarzenia i kierowców,
 • dane dotyczące prawa jazdy – numery, przez kogo, kiedy i gdzie zostały wydane,
 • dane pojazdów biorących udział w kolizji – marka, model, numery rejestracyjne,
 • dane polisy OC – nazwa ubezpieczyciela, numer polisy, data jej ważności.

Po spisaniu powyższych danych, należy opisać przebieg całej sytuacji, wskazując jasno sprawcę i Poszkodowanego. Warto określić, czy byli świadkowie zdarzenia, a jeśli byli, to spisać również ich dane, łącznie z numerami telefonów. Na oświadczeniu powinny znaleźć się opisane uszkodzenia pojazdów, w związku z czym warto dokładnie dokonać oględzin, by niczego nie pominąć. Na każdej stronie oświadczenia musi być też podpis każdego z uczestników zdarzenia. Na oświadczeniach powinna znaleźć się data kolizji, data spisania oświadczenia i miejscowość. Dokument ten powinien również zawierać charakter oświadczenie sprawcy np.: “Ja, JanNowak (… –tu wpisane są dokładne dane sprawcy) spowodowałem kolizję drogową, w której Poszkodowany został (… –dane Poszkodowanego).”

Warto wiedzieć, że jeżeli pomimo napisania oświadczenia, sprawca kilka dni później nie poczuwa się jednak do odpowiedzialności i zmienia swoją wersję wydarzeń, można również wtedy poinformować policję o zaistniałym zdarzeniu.

Przedawnienie to instytucja prawna, dzięki której po upływie określonego w ustawie czasu, dłużnik może skutecznie uchylić się od zaspokojenia roszczeń. Jak to wygląda w praktyce? Wyjaśniając na przykładzie przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z OC – osoba, której przysługują roszczenia względem zakładu ubezpieczeń (np. osoba, która doznała obrażeń ciała w wypadku drogowym) ma określony czas na zgłoszenie ubezpieczycielowi roszczeń odszkodowawczych. Po upływie terminu wskazanego w ustawie, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, również przed sądem.

 

Co do zasady roszczenia osób Poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych przedawniają się z upływem 3-letniego okresu, jednak jeśli czyn sprawcy był przestępstwem (zbrodnią lub występkiem), termin ten ulega wydłużeniu do 20 lat i liczy się od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na to kiedy Poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

 

Co do zasady, zgłoszenie roszczeń o odszkodowanie z OC sprawcy do ubezpieczyciela przerywa bieg terminu przedawnienia. Termin przedawnienia jest liczony wówczas od nowa od momentu otrzymania przez Poszkodowanego decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia.

 

Opłacalność takiego rozwiązania zależy przede wszystkim od warunków zaproponowanych przez zakład ubezpieczeń. Jest to rozwiązanie bardzo dobre szczególnie dla tych, którzy mimo przekonania o słuszności swoich argumentów nie mają czasu ani siły na kierowanie sprawy do sądu. Warto wziąć jednak pod uwagę, że zawierając ugodę, zrzekamy się dochodzenia dalszych roszczeń z zakresie spraw objętych tym porozumieniem. Podpisanie ugody może być więc złym rozwiązaniem w przypadku, gdy osoba Poszkodowana nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji tego kroku. Każda ugoda musi być zatem dobrowolna i korzystna dla obu stron. Najlepiej jeśli skonsultujesz decyzję z nami.

W przypadku ugody dotyczącej odszkodowania (np. z OC sprawcy), ubezpieczyciel godzi się na szybkie zakończenie sprawy pod warunkiem, że Poszkodowany obniży wartość swoich roszczeń i zrezygnuje z dochodzenia wyższego odszkodowania w przyszłości. Takie zobowiązanie Poszkodowanego jest ważnym oraz integralnym elementem ugody, bez którego nie ma szans na polubowne zakończenie sporu. Warto wspomnieć, że rezygnacja z dalszych roszczeń (podobnie jak sama ugoda), nie musi dotyczyć wszystkich skutków wypadku. Ugoda może obejmować np. tylko wysokość renty dla osoby Poszkodowanej (bez uwzględnienia kosztów leczenia). Trzeba również zwrócić uwagę, że zawarcie ugody dotyczącej wcześniejszych kosztów leczenia, nie wyklucza konieczności pokrycia przez ubezpieczyciela wydatków, które miały miejsce później (po podpisaniu ugody).

Niestety bardzo często się zdarza, że ubezpieczyciele oferują warunki, które są mało korzystne dla Poszkodowanego. Nasza Kancelaria rekomenduje zawieranie ugód zazwyczaj na etapie sądowym.

Stosowne odszkodowanie to świadczenie należne w wypadku śmierci osoby Poszkodowanej, przysługujące najbliższym członkom rodziny, jeśli wykażą, że w związku ze śmiercią osoby bliskiej doznały znacznego pogorszenia sytuacji życiowej. Śmierć osoby bliskiej nie może jednak nastąpić w wyniku choroby czy przyczyny naturalnej. Musi być następstwem zaniechania, zaniedbania lub czynu niedozwolonego np. wypadek, błąd medyczny, pobicie. Stosowne odszkodowanie ma na celu ułatwienie realnego przystosowania się do zmienionych warunków życiowych i bytowych powstałych na skutek zaistnienia poważnych, negatywnych skutków natury ekonomicznej wynikłych ze śmierci Poszkodowanego.

Aby otrzymać stosowne odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej należy prawidłowo i bezspornie wykazać znaczne pogorszenie sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny na skutek śmierci Poszkodowanego. Trzeba pamiętać, że nie chodzi wyłącznie o czysto materialny aspekt pogorszenia sytuacji życiowej, mogą to być też uszczerbki takie jak:

 • brak wzajemnie świadczonej pomocy, opieki, wsparcia małżeńskiego;
 • brak pomocy w wychowaniu i opiece nad dziećmi;
 • rezygnacja z dotychczasowej pracy, zajęcia (wobec np. konieczności zajęcia się rodzeństwem);
 • załamanie psychiczne, depresja skutkująca utratą chęci zarobkowania, przyspieszenie procesów chorobowych przekładające się na szeroko pojętą sytuację materialną rodziny .

W ramach stosownego odszkodowania nie podlegają wynagrodzeniu pieniężnemu wyłącznie cierpienia moralne, które są następstwem śmierci Poszkodowanego.

Uraz kręgosłupa szyjnego, który często prowadzi do jego skręcenia i naderwania, to jedno z bardziej popularnych obrażeń pasażerów i kierowców, którzy biorą udział w kolizji. Ofiary wypadku, które doznają tego typu uszczerbku na zdrowiu, zmagają się z bólami szyi, karku i głowy, mrowieniem i osłabieniem siły mięśni rąk oraz zawrotami głowy. W związku z tym każdemu Poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy. Oprócz zadośćuczynienia Poszkodowany może dochodzić zwrotu: kosztów leczenia i rehabilitacji, dojazdu do placówek medycznych, zakupu leków oraz utraconego dochodu.

Zakłady ubezpieczeń często odmawiają wypłaty zadośćuczynienia ze względu na to, że tego typu urazy kręgosłupa szyjnego są ciężkie do udowodnienia, ponieważ badanie obrazowe np. RTG nie wykazuje zwykle żadnych zmian. Na tej podstawie lekarz powołany przez ubezpieczyciela często stwierdza, że uraz ten nie spowodował trwałego uszczerbku na zdrowiu, więc zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty świadczeń. Pamiętaj, że odmowa wypłaty świadczeń lub bardzo niskie odszkodowanie wypłacone przez zakład ubezpieczeń może stanowić podstawę do skierowania sprawy na drogę sądową.

Osoby Poszkodowane w wypadku, ubezpieczone w systemie ubezpieczeń społecznych powinny pamiętać, że z racji posiadania prawa do leczenia w ramach NFZ, w pierwszej kolejności powinny z tego korzystać. Problem jednak polega na tym, że Poszkodowany, który chce się leczyć i rehabilitować, korzystając tylko z publicznej służby zdrowia, musi się liczyć z tym, że zajmie mu to sporo czasu, ponieważ terminy wizyt u specjalistów oraz zabiegi fizjoterapeutyczne bywają bardzo odległe. Ponadto, NFZ nie finansuje wszystkich możliwych zabiegów, ograniczając je często do określonej ilości. Jeśli więc Poszkodowany lub jego bliscy chcą mu dać szansę na szybki powrót do zdrowia, muszą się zdecydować na kosztowne leczenie prywatne.

W przypadku, gdy Poszkodowany uda się do publicznej placówki zdrowotnej i okaże się, że na wizytę u specjalisty lub zabieg czas oczekiwania wynosi co najmniej kilka miesięcy, powinien poprosić w rejestracji o pisemne potwierdzenie najbliższego terminu wizyty lub zabiegu. Taki dokument może pomóc w uzyskaniu zwrotu poniesionych kosztów leczenia od ubezpieczyciela sprawcy.

Ubezpieczyciele z reguły kwestionują celowość wydatków poniesionych przez Poszkodowanego na leczenie i rehabilitację w prywatnych placówkach medycznych. Towarzystwa ubezpieczeniowe wskazują, że Poszkodowany powinien korzystać w pierwszej kolejności z bezpłatnej, publicznej służby zdrowia, do której ma dostęp jako płatnik składek ZUS.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, celowe i uzasadnione wydatki wynikające z uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia na skutek wypadku drogowego, mogą zostać jednak pokryte z polisy OC sprawcy wypadku.

Zakłady ubezpieczeń często odmawiają refundacji ww. kosztów, nie uznając argumentów osób Poszkodowanych i przedstawianych dowodów. Takie sprawy często trafiają do sądów, a te z kolei w większości przypadków zasądzają koszty leczenia.

Przyczynienie to każde zachowanie się Poszkodowanego pozostające w normalnym związku przyczynowym ze szkodą, za którą odpowiedzialność ponosi inna osoba. Przyczynienie się do szkody występuje wtedy, gdy na podstawie stanu faktycznego sprawy uzasadniony jest wniosek, że bez udziału Poszkodowanego szkoda by nie powstała lub nie przybrałaby ustalonych rozmiarów.

Bardzo często zdarza się, że sami Poszkodowani swoim nierozmyślnym zachowaniem stwarzają niebezpieczną sytuację na drodze, a ich zachowanie jest w części przyczyną zaistniałego wypadku komunikacyjnego. Sytuację w której Poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody reguluje art. 362 kodeksu cywilnego, opisujący tzw. przyczynienie się Poszkodowanego. Przyczynienie się Poszkodowanego może polegać na przyczynieniu się do powstania szkody oraz przyczynieniu się do zwiększenia rozmiarów już powstałej szkody. Zakład ubezpieczeń ma wtedy prawo obniżyć wypłacone odszkodowanie.

Przyczynieniem zatem może być:

 • jazda samochodem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa;
 • jazda motocyklem bez kasku, jeśli Poszkodowany dozna urazu głowy;
 • jazda z kierowcą znajdującym się pod wpływem alkoholu;
 • jazda z kierowcą, który nie posiada uprawnień do kierowania samochodem;
 • poruszanie się rowerem bez odpowiedniego oświetlenia;
 • wejście nietrzeźwego pieszego pod samochód.

Przyczynienie określa się procentowo, co w praktyce skutkuje tym, iż wszystkie wypłacane Poszkodowanemu świadczenia zostaną zredukowane o ten właśnie, określony przez zakład ubezpieczeń procent.

Jeśli będąc w przestrzeni publicznej, na skutek niedopełnienia obowiązków przez właściciela lub zarządcę nieruchomości, złamałeś, skręciłeś lub zwichnąłeś kończynę, doznałeś innych obrażeń ciała bądź też w wyniku upadku uszkodzone zostały Twoje rzeczy, pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Przede wszystkim, trzeba wiedzieć, że gromadzenie dowodów należy rozpocząć już na miejscu zdarzenia.

 • Niezbędne są zdjęcia miejsca, w którym doszło do nieszczęśliwego zdarzenia. Muszą one przede wszystkim umożliwiać rozpoznanie przyczyny wypadku (nierówność, dziura), jej umiejscowienia (numer domu, nazwa ulicy), a także ustalenie podmiotu lub osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę;
 • Jeśli czujesz, że doszło do poważniejszego urazu, koniecznie wezwij pogotowie ratunkowe. Dzięki temu uzyskasz potwierdzenie miejsca wypadku oraz okoliczności. Jeśli jednak doszło do uszczerbku na zdrowiu, lecz wezwanie pogotowia ratunkowego nie było konieczne, należy udać się do lekarza, który w dokumentacji medycznej zaznaczy, że do urazu doszło na chodniku;
 • Zbierz dane od osób, które były świadkami zdarzenia lub udzielały Ci pomocy. Ich oświadczenia znacznie mogą ułatwić proces ubiegania się o odszkodowanie.
 • Jeśli doszło do uszkodzenia mienia, należy wykonać zdjęcia zniszczonych rzeczy. W przypadku, gdy możliwa była naprawa, należy poprosić serwis o wystawienie kosztorysu naprawy.
 • Ponosząc wydatki związane z leczeniem, rehabilitacją lub naprawą mienia, należy prosić o wystawianie faktur imiennych, gdyż są one najlepszym sposobem, by udokumentować poniesienie takich kosztów.

Im więcej dowodów uda się zgromadzić, tym większa jest szansa na uzyskanie odpowiedniego odszkodowania.

Tak. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania przez nią pełnoletności. Przedawnienie roszczeń to instytucja prawa, która ogranicza w czasie możliwość dochodzenia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Skutkuje ono tym, że osoba bądź instytucja, przeciwko której kierujemy roszczenie nie ma obowiązku jego spełnienia.

Zasadniczy termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym wynosi 3 lata, jednak kiedy szkoda wynika ze zbrodni lub występku termin ten jest dłuższy i wynosi 20 lat. Ustawodawca zapewnił jednak ochronę w tym zakresie małoletnim Poszkodowanym, których przedstawiciele ustawowi nie dopełniają obowiązków reprezentacji dzieci. Zgodnie z art. 442 [1] KC, przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Oznacza to, że małoletni Poszkodowany, który doznał obrażeń ciała w wypadku, może skutecznie dochodzić od zakładu ubezpieczeń naprawienia szkody do dnia swoich 20 urodzin.

Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w ciągu 30 dni od złożenia reklamacji. W bardziej złożonych sprawach termin ten może ulec wydłużeniu do 60 dni – o wydłużeniu terminu ubezpieczyciel powinien jednak poinformować Poszkodowanego. Pamiętaj, że masz prawo złożyć reklamację (odwołanie) w przypadku gdy ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty należnego odszkodowania lub zaproponowane świadczenie jest według Ciebie niewystarczające. 

Jeżeli ubezpieczyciel nie udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację w wyznaczonym terminie, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z roszczeniami Poszkodowanego. W takiej sytuacji przysługuje Ci również możliwość złożenia skargi do Rzecznika Finansowego w związku z niedotrzymaniem terminu udzielenia odpowiedzi, który może nałożyć karę pieniężną na ubezpieczyciela.

Jeżeli sprawca wypadku prowadził auto będąc pod wpływem alkoholu, ubezpieczyciel wypłaci Poszkodowanym odszkodowanie i zadośćuczynienie, jednak będzie dochodził zwrotu wypłaconych kwot od nietrzeźwego kierowcy. Jest to tzw. regres ubezpieczeniowy.

Większość kierowców, którzy wsiadają za kierownicę będąc pod wpływem alkoholu, zdaje sobie sprawę tylko z ewentualnych konsekwencji karnych (mandat, utrata prawa jazdy czy kara więzienia). Problem pojawia się jednak w momencie, gdy pijany kierowca spowoduje wypadek – ubezpieczenie OC nie chroni wówczas sprawcy przed konsekwencjami finansowymi.

Zgodnie z art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zakład ubezpieczeń oraz UFG może w niektórych przypadkach (m.in. wtedy gdy kierujący wyrządził szkodę w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości) wystąpić do sprawcy wypadku o zwrot równowartości wpłaconych pieniędzy Poszkodowanym.

Wysokość świadczeń, których zwrotu będzie dochodził ubezpieczyciel, zależna jest od rodzaju szkody. Warto mieć jednak na uwadze, że w przypadku poważniejszych wypadków, których skutkiem może być trwałe kalectwo lub śmierć Poszkodowanych, odszkodowania (zadośćuczynienia, renty) mogą wynieść kilkadziesiąt bądź kilkaset tysięcy złotych. W skrajnych przypadkach sumy roszczeń sięgać będą nawet milionowych kwot.

Jeżeli sprawcy wypadku nie stać na spłatę odszkodowań, musi on liczyć się z egzekucją komorniczą (zajęcie pensji czy dóbr majątkowych), a po jego śmierci długi spłacać będzie rodzina (spadkobiercy), jeśli na czas nie zrzekną się spadku.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe.

Sprawca wypadku lub kolizji ma obowiązek podać dane zakładu ubezpieczeń oraz numer polisy. Ubezpieczenie można sprawdzić również na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego podając numer rejestracyjny pojazdu sprawcy oraz datę wypadku. Jeżeli jednak sprawca nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC – nie musisz się martwić – i tak masz możliwość ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Sprawą zajmuje się wówczas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Zgłoszenia szkody spowodowanej przez nieubezpieczonego sprawcę należy dokonać za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń, który w swojej ofercie posiada obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W praktyce jest to każdy zakład ubezpieczeń będący członkiem UFG. Żaden ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody. Przeprowadza on wówczas całe postępowanie likwidacyjne dotyczące stanu faktycznego wypadku, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania oraz kompletuje całą niezbędną dokumentację. Kompletne akta sprawy przekazywane są do UFG celem wypłaty świadczeń osobie Poszkodowanej. Podsumowując, UFG odpowiada za szkody osobowe i majątkowe spowodowane przez nieubezpieczonych sprawców.

Pojęcie nieszczęśliwego wypadku nie zostało zdefiniowane w kodeksie cywilnym. Zgodnie z zasadą swobody umów strony zawierające umowę ubezpieczenia NNW mają pewną swobodę w zdefiniowaniu pojęcia nieszczęśliwego wypadku, w związku z czym definicje nieszczęśliwego wypadku zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) różnych towarzystw ubezpieczeniowych zazwyczaj różnią się, co oczywiście przekłada się na zakres ochrony.

Przykładowe definicje nieszczęśliwego wypadku:

 • „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł” (PZU).
 • „przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego, mające miejsce w okresie udzielania Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej. Za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle. Jeżeli zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony o zawał serca lub udar mózgu przyjmuje się, że stanowią nieszczęśliwy wypadek” (Generali).

Definicje zawarte w ogólnych warunkach umowy ubezpieczenia mogą się od siebie różnić, ale przede wszystkim znacznie mogą odbiegać od powszechnego rozumienia definicji nieszczęśliwego wypadku. W związku z tym warto przed zawarciem umowy ubezpieczenia dokładnie przeanalizować definicję zawartą w OWU, ponieważ w razie wypadku lub innego zdarzenia może się okazać, że ubezpieczenie NNW nie zagwarantuje tak szerokiej ochrony jak by się oczekiwało.

Wysokość świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem zależna będzie od sumy ubezpieczenia. Zazwyczaj za 1% uszczerbku przysługuje 1% sumy ubezpieczenia. W związku z tym, jeśli posiadasz niską sumę ubezpieczenia – przykładowo 10.000 zł, za 5% uszczerbek za zdrowiu otrzymasz tylko 500 zł. Czasem lepiej opłacić wyższą składkę i uzyskać realną ochronę w razie wypadku.