Wypłata świadczenia z KRUS przysługuje osobom, które w wyniku nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną doznały szkody związanej z posiadaniem gospodarstwa, m.in. z tytułu:

 • pochwycenia lub uderzenia przez części ruchome wykorzystywanych w gospodarstwie maszyn i urządzeń;
 • zatrucia nawozami lub środkami ochrony roślin;
 • pogryzienia lub przygniecenia przez hodowane zwierzęta gospodarskie.

Do świadczeń, o które może ubiegać się poszkodowany, należy między innymi jednorazowe odszkodowanie za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Pomagamy osobom uprawnionym do tego świadczenia w dokonaniu oceny, czy wysokość ustalonego uszczerbku nie została zaniżona, a jeśli tak – w jego podwyższeniu i uzyskaniu wyższej wypłaty.

Wypłata świadczeń z ubezpieczenia OC rolnika przysługuje zaś osobie, która doznała szkody w związku z działaniem rolnika, jego domownika lub pracownika, na przykład w wyniku:

 • uderzenia przez odłamki kamieni wybite z pola podczas jego obrabiania lub koszenia;
 • najechania przez pojazdy wolnobieżne wykorzystywane w gospodarstwie;
 • wbiegnięciem zwierząt gospodarskich na jezdnię, pogryzieniem lub przygnieceniem przez nie.

Osoba poszkodowana w tego typu wypadkach może żądać:

 • zadośćuczynienia za doznane cierpienia fizyczne i krzywdę psychiczną;
 • zwrotu dochodów utraconych w wyniku przebywania na zwolnieniu lekarskim;
 • renty wyrównawczej za utracone dochody, jeśli w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej;
 • renty na zwiększone potrzeby, gdy w wyniku wypadku konieczne jest ponoszenie stałych kosztów na poprawę zdrowia, związanych z leczeniem, rehabilitacją i opieką;
 • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji oraz opieki lub zaliczki na takie wydatki;
 • zwrotu kosztów dojazdów do szpitali, placówek medycznych;
 • odszkodowania za zniszczone mienie (pojazd, ubranie itp.).

Odszkodowania z ubezpieczenia OC rolnika może dochodzić również osoba pracująca w gospodarstwie rolnym, jeśli zostanie poszkodowana przy pracy w tym gospodarstwie, a rolnikowi będzie można przypisać odpowiedzialność za zdarzenie. Podobnie, jeśli z winy osoby pracującej w gospodarstwie, szkody dozna sam rolnik, będzie mógł żądać od ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania. Dotyczy to jednak wyłącznie szkód związanych z uszczerbkiem na zdrowiu, nie obejmuje zniszczonego mienia.

W przypadku śmierci osoby poszkodowanej, można żądać:

 • zadośćuczynienia dla osób bliskich za krzywdę psychiczną w postaci bólu po stracie;
 • odszkodowania dla najbliższych członków rodziny, jeśli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej;
 • renty alimentacyjnej dla osób, względem których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny, oraz dla osób bliskich, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania;
 • zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu osoby poszkodowanej dla osoby, która te koszty poniosła.

Jak dochodzimy odszkodowań?
Osobom, które zgłoszą się do nas, przede wszystkim bezpłatnie udzielimy informacji, czy możliwe jest w ich przypadku uzyskanie odszkodowania za wypadek przy pracy lub w rolnictwie.

Proponujemy ponadto wsparcie w dochodzeniu roszczeń z tytułu leczenia i rehabilitacji, utraconych korzyści, a także z powodu cierpień psychicznych i szkód moralnych. Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracyjnymi, ubezpieczycielami oraz instytucjami właściwymi z uwagi na charakter roszczeń.