Wypadek w komunikacji miejskiej – jakie prawa przysługują pasażerowi?

Pasażerowie, którzy doznali szkody w wyniku wypadku w komunikacji miejskiej, mogą liczyć na odszkodowanie. Dotyczy to zarówno pasażerów tramwajów, autobusów, jak i innych środków transportu publicznego. Mają tutaj zastosowanie przepisy prawa cywilnego wskazujące na odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

Co to oznacza w praktyce? Każda osoba poszkodowana w wypadku w komunikacji miejskiej ma prawo do uzyskania odszkodowania. Roszczenia są niezasadne jedynie w przypadku wyłącznej winy pasażera (na przykład gdy do zdarzenia doszło wskutek niedostosowania się pasażera do regulaminu przewoźnika i zasad bezpieczeństwa). Przewodnik będzie również zwolniony z odpowiedzialności za wypadek, jeśli udowodni, że do zdarzenia doszło w wyniku działania siły wyższej bądź osoby trzeciej.

Jakie prawa i roszczenia przysługują pasażerowi uczestniczącemu w wypadku w komunikacji miejskiej?

Pasażer ma prawo wystąpić o odszkodowanie, jeśli doznał uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała bądź zniszczenia mienia na skutek wypadku w komunikacji miejskiej. Może to być zarówno zderzenie pojazdów, przytrzaśnięcie drzwiami, jak i szkody spowodowane gwałtownym hamowaniem pojazdu. Odszkodowanie należy się również bliskim osoby, która zmarła w wyniku zdarzenia w komunikacji miejskiej.

Osoba poszkodowana może ubiegać się o zwrot kosztów związanych z leczeniem, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie za zniszczone mienie, a także z tytułu pomniejszonego wynagrodzenia za okres przebywania na zwolnieniu chorobowym. W przypadku utraty zdolności do pracy, zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, ma także prawo do renty.

Niestety, często poszkodowani pasażerowie spotykają się z odmową zapłaty odszkodowania za wypadek w komunikacji miejskiej. By tego uniknąć, należy zebrać niezbędne dowody. Najlepiej niezwłocznie wezwać policję na miejsce zdarzenia i postarać się o zabezpieczenie nagrania z monitoringu, jeśli pojazd był wyposażony w kamery.

Jeśli tego nie zrobimy, konieczne będzie zebranie zeznań świadków zdarzenia oraz ich danych. Niezbędne jest także uzasadnienie roszczeń na przykład w formie zaświadczeń lekarskich, dokumentacji medycznej i wszelkich rachunków oraz faktur potwierdzających poniesione na skutek wypadku koszty (dojazdy do lekarzy, zakup leków, naprawa telefonu czy innego uszkodzonego mienia).