Wypadek przy pracy

Praca na wysokościach, wśród niebezpiecznych substancji, w fabrykach, w służbie publicznej. W wielu sytuacjach może dojść do wypadku przy pracy. Co według polskiego prawa jest uznawane za taki wypadek i jakie odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu?

Według artykułu 3. ust. 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
– w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Żeby otrzymać odszkodowanie należy wykazać, że poszkodowany doznał krzywdy w związku z urazem. W przypadku nie uzyskania satysfakcjonującego odszkodowania na drodze polubownej , można dochodzić roszczeń w postępowaniu sądowym.

„Bezpośrednio po otrzymaniu informacji o zaistniałym wypadku pracodawca jest zobowiązany do powołania zespołu powypadkowego, który powinien niezwłocznie przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz ustalenia czy wypadek pozostaje w związku z pracą. Zespół powypadkowy po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy według wzoru ustalonego w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16.09.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. nr 227, poz. 2298) ”.
W zależności od wielu czynników poszkodowanemu może należeć się m.in. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, roszczenie zwrotu kosztów leczenia, a nawet renta wyrównawcza np. w przypadku dalszej niezdolności do pracy.