Jak napisać wniosek o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku komunikacyjnego lub podobnego zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi kto inny, przysługuje odszkodowanie. W celu jego uzyskania konieczne jest zgłoszenie zarówno wypadku, jak i konkretnych żądań finansowych do odpowiedniego podmiotu (zakładu ubezpieczeniowego bądź też bezpośrednio do sprawcy wypadku lub podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie).

Wniosek o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu stanowi podstawę do wypłaty zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nie ma uniwersalnego wzoru tego pisma, ponieważ każda sprawa ma indywidualny charakter. Należy jednak pamiętać, by w sporządzonym piśmie zawrzeć jak najwięcej rzeczowych, precyzyjnych informacji.

Obowiązkowo każdy wniosek powinien zawierać takie informacje jak:

  • opis miejsca oraz okoliczności zdarzenia (najlepiej poparty dokumentami takimi jak notatka Policji, oświadczenie sprawcy lub świadka zdarzenia),
  • dokładny zakres i opis doznanego uszczerbku na zdrowiu (wraz z załączoną dokumentacją medyczną),
  • przebieg leczenia oraz rehabilitacji,
  • opis następstw w życiu poszkodowanego spowodowanych doznanym uszczerbkiem na zdrowiu (np. ograniczenia w wykonywaniu codziennych czynności, konieczność rezygnacji z hobby, negatywny wpływ na życie rodzinne i zawodowe),
  • poniesione koszty i inne konsekwencje finansowe (np. wydatki poniesione na leczenie, utrata bądź zmniejszenie dochodów, konieczność dostosowania mieszkania do poszkodowanego ze względu na niepełnosprawność powypadkową),
  • wysokość roszczenia – zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia za krzywdę (adekwatna do poniesionych kosztów i strat).

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu rozpatrywania wniosku, należy do niego dołączyć rzetelną dokumentację nie tylko medyczną, ale również potwierdzającą poniesione wydatki oraz obniżenie stopy życiowej (rachunki, faktury, zaświadczenie o utracie zdolności do pracy itp.).

Należy też wykazać, że kwoty, o którą wnosimy, są w pełni uzasadnione.

Należy pamiętać, że prawo dochodzenia roszczeń związanych z uszczerbkiem na zdrowiu przysługuje jedynie osobie poszkodowanej, nawet jeśli to nie ona bezpośrednio została obciążona kosztami. Przykładowo osoba trzecia, która poniosła wydatki z powodu dowożenia poszkodowanego własnym autem na rehabilitację, nie ma prawa żądać zwrotu kosztów od ubezpieczyciela czy sprawcy wypadku. Te koszty należy oczywiście uwzględnić we wniosku, jednak o ich zwrot może ubiegać się jedynie poszkodowany.