ODZYSKANIE ODSZKODOWANIA PO WYPADKU DROGOWYM

Typ zdarzenia: Wypadek drogowy
Wywalczona kwota odszkodowania: 7.585 zł (7.000 zł + 585 zł odsetek)

Opis zdarzenia:

Podczas prowadzenia samochodu osobowego marki Kia, Klient nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie ustępując pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem marki Peugeot. W wyniku tego zdarzenia doszło do zderzenia pojazdów, a pasażerka Peugeot doznała obrażeń ciała.

Konsekwencje:

Sąd Rejonowy warunkowo umorzył postępowanie karne w stosunku do Klienta i nałożył na niego obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w części poprzez zapłacenie na rzecz pokrzywdzonej kwoty 7.000,00 zł. Klient uiścił zasądzoną kwotę na rzecz pokrzywdzonej.

Przebieg sprawy:

Po uiszczeniu zadośćuczynienia, Klient wystąpił do ubezpieczyciela o zwrot tej kwoty. Ubezpieczyciel odmówił zapłaty żądanej kwoty. Klient, nie zgadzając się z decyzją ubezpieczyciela, wniósł reklamację. Ubezpieczyciel podtrzymał swoje stanowisko.

Klient, nie osiągając żadnych rezultatów na własną rękę, zdecydował się skorzystać z pomocy Kancelarii Eventus. Kancelaria złożyła w imieniu Klienta pozew o zapłatę, domagając się zwrotu uiszczonego zadośćuczynienia oraz kosztów procesu. Kancelaria argumentowała, że Klient, uiszczając zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonej, częściowo naprawił szkodę, do czego zobowiązany był ubezpieczyciel. W związku z tym, uzasadnione jest żądanie przez Klienta zwrotu zapłaconej kwoty.

Sąd zasądził w całości roszczenia Klienta, w wyniku czego uzyskał on dodatkowe 7.000 zł zadośćuczynienia oraz 585 zł odsetek.

Kwoty uzyskane dzięki Kancelarii Eventus:

Etap przed złożeniem pozwu: 0 zł
Etap po złożeniu pozwu: 7.585 zł