DODATKOWE ODSZKODOWANIE ZA ZNISZCZONE OGRODZENIE

Typ zdarzenia: zniszczone ogrodzenie

Wywalczona kwota odszkodowania: dodatkowe 7.000 zł

Opis zdarzenia:

Sąsiadka klientów naszej kancelarii spalała suche liście i trawę w ogrodzie, gdy nagły podmuch wiatru przeniósł palące się liście na ich żywopłot. W wyniku zdarzenia doszło do spalenia części ogrodzenia oraz 62 drzew rosnących na terenie nieruchomości.

Konsekwencje:

Zniszczone ogrodzenie wymagało wymiany na odcinku 37,5 m, a 62 drzewa zostały spalone całkowicie lub w takim zakresie, że skutkowało to ich obumarciem. Nasi klienci ponieśli koszty związane z usunięciem spalonych drzew, a przywrócenie stanu sprzed zdarzenia wiązało się z koniecznością wykonania nowych nasadzeń takiej samej liczby drzew w miejsce spalonej zieleni.

Przebieg sprawy:

Sprawczyni szkody była objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Po zgłoszeniu szkody sporządzono kosztorys szkody i przyznano odszkodowanie w wysokości 3.697,78 zł, uznając przy tym za zniszczone i nadające się do usunięcia 34 drzewa. Właściciele działki zwrócili się o dodatkowe oględziny miejsca zdarzenia, w wyniku których przyznano dopłatę odszkodowania w wysokości 1.229,43 zł.

W związku z tym zlecono niezależnemu rzeczoznawcy sporządzenie kalkulacji kosztów naprawy uszkodzonego ogrodzenia i zieleni. Otrzymany kosztorys wykazał, że koszty naprawy wyniosłyby 12.776,00 zł brutto. Po uzyskaniu obiektywnego kosztorysu naprawy, Powodowie złożyli reklamację z żądaniem dopłaty odszkodowania, lecz Pozwany nie zmienił swojego stanowiska. Kancelaria Eventus pomogła w uzyskaniu dodatkowej kwoty.

Ostatecznie po złożeniu pozwu zawarto ugodę na kwotę 7.000 zł dopłaty odszkodowania (plus zwrot części kosztów procesu). Klient uzyskał sam 4.927 zł, a Kancelaria Eventus wywalczyła dodatkowo 7.000 zł.