Świadczenia należne są w tym przypadku osobom, które w wyniku nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną doznały urazu, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub ich bliski zmarł:

 • w trakcie lub w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych bądź innych czynności na rzecz pracodawcy, z lub bez polecenia przełożonego;
 • w drodze między miejscem zatrudnienia a miejscem wykonywania obowiązków służbowych.

Z tytułu wypadku przy pracy przysługuje od ZUS szereg świadczeń, w tym między innymi jednorazowe odszkodowanie za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Zdarza się, że wysokość trwałego uszczerbku i wypłacana kwota są zaniżane. W takich przypadkach pomagamy naszym Klientom uzyskać wyższe odszkodowanie.

Jeśli odpowiedzialność za zdarzenie ponosi pracodawca, można również dochodzić z jego ubezpieczenia OC:

 • jednorazowego zadośćuczynienia za doznane cierpienia fizyczne i krzywdę psychiczną;
 • zwrotu dochodów utraconych w wyniku przebywania na zwolnieniu lekarskim;
 • renty wyrównawczej za utracone dochody, jeśli w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoba poszkodowana całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej;
 • renty na zwiększone potrzeby, gdy w wyniku wypadku konieczne jest ponoszenie stałych kosztów na poprawę zdrowia, związanych z leczeniem, rehabilitacją i opieką;
 • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji oraz opieki lub zaliczki na takie koszty;
 • zwrotu kosztów dojazdów do szpitali, placówek medycznych.

W przypadku śmierci osoby poszkodowanej, z OC pracodawcy można żądać:

 • zadośćuczynienia dla osób bliskich za krzywdę psychiczną w postaci bólu po stracie;
 • odszkodowania dla najbliższych członków rodziny, jeśli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej;
 • renty alimentacyjnej dla osób, względem których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny, oraz dla osób bliskich, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania;
 • zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu osoby poszkodowanej dla osoby, która te koszty poniosła.