Wykonywanie praktycznie każdego zawodu może nieść ze sobą ryzyko urazu, a nawet śmierci. Na wypadek przy pracy narażone są jednak szczególnie te osoby, które są operatorami maszyn, wykonują obowiązki na wysokościach bądź też ich stanowisko wiąże się z kontaktem z niebezpiecznymi substancjami. Również przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego może również dojść do sytuacji, w której rolnik lub osoba z nim pracująca doznają uszczerbku na zdrowiu.

W powyższych przypadkach osobom poszkodowanym w zależności od branży przysługuje prawo do świadczeń z ZUS lub KRUS, a ponadto – jeśli odpowiedzialność za wypadek można przypisać pracodawcy lub rolnikowi czy osobie z nim współpracującej lub zamieszkującej – również z ubezpieczenia OC pracodawcy lub ubezpieczenia OC rolnika.

Wypadki w rolnictwie mogą polegać również na tym, że to rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym wyrządzą szkodę innej, niezwiązanej z nimi osobie. W takim przypadku osoba poszkodowana powinna ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Świadczenia należne są w tym przypadku osobom, które w wyniku nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną doznały urazu, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub ich bliski zmarł:

 • w trakcie lub w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych bądź innych czynności na rzecz pracodawcy, z lub bez polecenia przełożonego;
 • w drodze między miejscem zatrudnienia a miejscem wykonywania obowiązków służbowych.

Z tytułu wypadku przy pracy przysługuje od ZUS szereg świadczeń, w tym między innymi jednorazowe odszkodowanie za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Zdarza się, że wysokość trwałego uszczerbku i wypłacana kwota są zaniżane. W takich przypadkach pomagamy naszym Klientom uzyskać wyższe odszkodowanie.

Jeśli odpowiedzialność za zdarzenie ponosi pracodawca, można również dochodzić z jego ubezpieczenia OC:

 • jednorazowego zadośćuczynienia za doznane cierpienia fizyczne i krzywdę psychiczną;
 • zwrotu dochodów utraconych w wyniku przebywania na zwolnieniu lekarskim;
 • renty wyrównawczej za utracone dochody, jeśli w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoba poszkodowana całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej;
 • renty na zwiększone potrzeby, gdy w wyniku wypadku konieczne jest ponoszenie stałych kosztów na poprawę zdrowia, związanych z leczeniem, rehabilitacją i opieką;
 • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji oraz opieki lub zaliczki na takie koszty;
 • zwrotu kosztów dojazdów do szpitali, placówek medycznych.

W przypadku śmierci osoby poszkodowanej, z OC pracodawcy można żądać:

 • zadośćuczynienia dla osób bliskich za krzywdę psychiczną w postaci bólu po stracie;
 • odszkodowania dla najbliższych członków rodziny, jeśli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej;
 • renty alimentacyjnej dla osób, względem których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny, oraz dla osób bliskich, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania;
 • zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu osoby poszkodowanej dla osoby, która te koszty poniosła.

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Wypłata świadczenia z KRUS przysługuje osobom, które w wyniku nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną doznały szkody związanej z posiadaniem gospodarstwa, m.in. z tytułu:

 • pochwycenia lub uderzenia przez części ruchome wykorzystywanych w gospodarstwie maszyn i urządzeń;
 • zatrucia nawozami lub środkami ochrony roślin;
 • pogryzienia lub przygniecenia przez hodowane zwierzęta gospodarskie.

Do świadczeń, o które może ubiegać się poszkodowany, należy między innymi jednorazowe odszkodowanie za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Pomagamy osobom uprawnionym do tego świadczenia w dokonaniu oceny, czy wysokość ustalonego uszczerbku nie została zaniżona, a jeśli tak – w jego podwyższeniu i uzyskaniu wyższej wypłaty.

Wypłata świadczeń z ubezpieczenia OC rolnika przysługuje zaś osobie, która doznała szkody w związku z działaniem rolnika, jego domownika lub pracownika, na przykład w wyniku:

 • uderzenia przez odłamki kamieni wybite z pola podczas jego obrabiania lub koszenia;
 • najechania przez pojazdy wolnobieżne wykorzystywane w gospodarstwie;
 • wbiegnięciem zwierząt gospodarskich na jezdnię, pogryzieniem lub przygnieceniem przez nie.

Osoba poszkodowana w tego typu wypadkach może żądać:

 • zadośćuczynienia za doznane cierpienia fizyczne i krzywdę psychiczną;
 • zwrotu dochodów utraconych w wyniku przebywania na zwolnieniu lekarskim;
 • renty wyrównawczej za utracone dochody, jeśli w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej;
 • renty na zwiększone potrzeby, gdy w wyniku wypadku konieczne jest ponoszenie stałych kosztów na poprawę zdrowia, związanych z leczeniem, rehabilitacją i opieką;
 • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji oraz opieki lub zaliczki na takie wydatki;
 • zwrotu kosztów dojazdów do szpitali, placówek medycznych;
 • odszkodowania za zniszczone mienie (pojazd, ubranie itp.).

Odszkodowania z ubezpieczenia OC rolnika może dochodzić również osoba pracująca w gospodarstwie rolnym, jeśli zostanie poszkodowana przy pracy w tym gospodarstwie, a rolnikowi będzie można przypisać odpowiedzialność za zdarzenie. Podobnie, jeśli z winy osoby pracującej w gospodarstwie, szkody dozna sam rolnik, będzie mógł żądać od ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania. Dotyczy to jednak wyłącznie szkód związanych z uszczerbkiem na zdrowiu, nie obejmuje zniszczonego mienia.

W przypadku śmierci osoby poszkodowanej, można żądać:

 • zadośćuczynienia dla osób bliskich za krzywdę psychiczną w postaci bólu po stracie;
 • odszkodowania dla najbliższych członków rodziny, jeśli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej;
 • renty alimentacyjnej dla osób, względem których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny, oraz dla osób bliskich, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania;
 • zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu osoby poszkodowanej dla osoby, która te koszty poniosła.

Jak dochodzimy odszkodowań?
Osobom, które zgłoszą się do nas, przede wszystkim bezpłatnie udzielimy informacji, czy możliwe jest w ich przypadku uzyskanie odszkodowania za wypadek przy pracy lub w rolnictwie.

Proponujemy ponadto wsparcie w dochodzeniu roszczeń z tytułu leczenia i rehabilitacji, utraconych korzyści, a także z powodu cierpień psychicznych i szkód moralnych. Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracyjnymi, ubezpieczycielami oraz instytucjami właściwymi z uwagi na charakter roszczeń.

SPRAWY:

Data zdarzenia:
czerwiec 2009
Ubezpieczyciel:
PZU
Typ zdarzenia:
wypadek przy pracy
Wynegocjonowana kwota
115 241,69 PLN

Nasz Klient dnia 22-06-2009r. około godziny 10.40 uległ wypadkowi przy pracy. Podczas wykonywania pracy Poszkodowany spadł z pomostu pociągu sieciowego z wysokości ok. 4,5m. W czasie wykonywanych prac nie zabezpieczono pomostu bocznego barierkami wewnętrznymi, co skutkowało odsłoniętą przestrzenią na pomoście roboczym na wysokość ok.1,5 m. Nadmienić również należy, iż w zakładzie pracy Poszkodowanego nie opracowano

Data zdarzenia:
2012
Ubezpieczyciel:
AXA
Typ zdarzenia:
wypadek przy pracy
Wynegocjonowana kwota
12 tys. zł - sprawa w toku

Poszkodowany uderzył głową o obudowę wentylacyjną, która była zbyt nisko zawieszona. Ubezpieczyciel odmówił wypłacenia odszkodowania tłumacząc, że szkoda nie powstała z winy pracodawcy. Eventus Dochodzenie Odszkodowań złożył wniosek o interwencję do rzecznika ubezpieczonych. Wówczas AXA zmieniło decyzję – okazało się, że pracodawca odpowiada za szkodę, ale jest ona poniżej franszyzny (kwoty, do której odpowiada sprawca

Data zdarzenia:
styczeń 2012
Ubezpieczyciel:
Ergo Hestia
Typ zdarzenia:
wypadek przy pracy
Wynegocjonowana kwota
14 416 zł

Poszkodowany wykonywał pracę polegająca na cięciu płyt poliuretanowych na pile tarczowej. W trakcie cięcia doszło do szarpnięcia płytą i lewa ręka Poszkodowanego trafiła na tarczę płyty. Poszkodowany doznał amputacji paliczka dystalnego palca II dłoni lewej i rany szarpanej palca III ręki lewej. Zgłoszenie szkody zostało wysłane do pracodawcy Poszkodowanego. Pracodawca wskazał zakład ubezpieczeń, w którym