ZAKRES USŁUG

Pomagamy w dochodzeniu świadczeń z tytułu wyrządzonej szkody. Zabiegamy, aby w wyniku prowadzonych przez nas działań w pełni zrealizowana została funkcja kompensacyjna odszkodowania za wypadek przy pracy, czy komunikacyjny. Pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych zarówno pasażerom, jak i kierowcom. Udzielamy wsparcia także rodzinom ofiar wypadków śmiertelnych. Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować rekompensatę nie tylko za straty materialne, ale również za uszczerbek na zdrowiu psychicznym. Pomagamy również w dochodzeniu roszczeń z tytułu utraconych korzyści, które poszkodowani mogliby osiągnąć, gdyby nie doznane urazy.

Współpracujemy z doradcami prawnymi, rzeczoznawcami oraz zasięgamy opinii specjalistów z dziedzin, których dotyczy sprawa poszkodowanego. Informujemy naszych Klientów o wszelkich formalnościach dotyczących odszkodowania po wypadku. Staramy się do minimum ograniczyć konieczność samodzielnego realizowania ich przez naszych Klientów. Przygotowujemy pełną dokumentację, posiłkując się materiałami dostarczonymi przez poszkodowanych, jak też reprezentujemy ich przed zakładami ubezpieczeń.

POTKNIĘCIE, POŚLIZGNIĘCIE, WYPADEK PRZY PRACY?

Odszkodowanie należy się każdemu, kto doznał szkody od podmiotu prawa cywilnego, a jej naprawa jest ukonstytuowana polskim prawem. Zakres usług naszej firmy obejmuje szereg działań związanych z dochodzeniem należności z tytułu poniesionych strat w różnych obszarach i w różnych sytuacjach. Jeśli nie są Państwo pewni, czy należy się Wam odszkodowanie za wypadek, bądź zastanawiacie się, czy nie jest za późno na wszczęcie procesu dochodzenia rekompensaty, to zachęcamy do podjęcia z nami kontaktu.

Wypadek komunikacyjny

Zgodnie z polskim ustawodawstwem wypadek komunikacyjny jest to zdarzenie w ruchu lądowym, powietrznym bądź wodnym, w którym uczestniczy przynajmniej jeden pojazd i w którym doszło do szkody w majątku bądź na osobie. Przy wypadku drogowym dochodzi do zranienia bądź śmierci uczestnika bądź uczestników. Poszkodowanym może być pieszy, rowerzysta, motocyklista, pasażer i kierowca pojazdu.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny przysługuje także w sytuacji gdy pieszy znajdował się w stanie nietrzeźwości lub wtargnął na jezdnię w miejscu niedozwolonym (chyba, że było to wyłączna przyczyna zdarzenia), a także gdy pasażer bądź prowadzący pojazd nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa lub założonego kasku.

Wypadek w rolnictwie i wypadek przy pracy

Wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą i posiadające grunty rolne (powyżej 1 ha) mogą ubiegać się o odszkodowanie z tytułu obowiązkowo opłacanego OC. O rekompensatę finansową za wypadek przy pracy ubiegać się mogą wszystkie osoby pracujące. W tym przypadku poszkodowanym przysługuje należność od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, jeśli do wypadku doszło z winy pracodawcy, jest on zobowiązany do naprawienia wynikłej w związku z tym szkody.

Potknięcia poślizgnięcia

W wielu sytuacjach do poślizgnięcia bądź potknięcia prowadzi zły stan techniczny dróg, schodów bądź innych ciągów komunikacyjnych przeznaczonych dla pieszych. Może wynikać to także z zaniedbania czynności porządkowych, np. potknięcie o wystającą płytkę lub poślizgnięcie się na oblodzonych, nieodśnieżonych schodach. W wyniku takiego zaniedbania przechodzień może doznać poważnej kontuzji w postaci złamania ręki lub nogi. Osoba doznająca szkody bądź rodzina zmarłego może ubiegać się o odszkodowanie od podmiotu zobowiązanego do utrzymania chodnika w należytym stanie technicznym lub od podmiotu, na którym spoczywa obowiązek utrzymania czystości chodnika.

Śmierć osoby bliskiej

Przy wypadku, w wyniku którego poszkodowany zmarł, rodzina może ubiegać się o odszkodowanie wówczas, gdy zmarły nie ponosi wyłącznej winy za spowodowanie wypadku albo był dzieckiem do lat 13. Przysługuje więc także w sytuacji, gdy zmarły w jakimś stopniu przyczynił się do zdarzenia. Rekompensata przysługuje dzieciom, małżonkom, wnukom, rodzeństwu oraz osobom, które znajdowały się w nieformalnych związkach ze zmarłym.

Zwrot kosztów leczenia

W wielu sytuacjach wypadki prowadzą do długiego i kosztownego leczenia i/lub rehabilitacji. Często wymaga to od poszkodowanego dużych nakładów finansowych związanych z zabiegami, lekami, opłaceniem dodatkowej opieki medycznej, dojazdami na ćwiczenia rehabilitacyjne czy transportem na wizyty kontrolne. Poszkodowany ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych w wyniku leczenia po wypadku. Niekiedy może także starać się o przyznanie stosownej renty, np. na zwiększone potrzeby. Wysokość i charakter przyznania rekompensaty jest uzależniony każdorazowo od indywidualnego przypadku. Eksperci Eventus pomogą Państwu w dochodzeniu należności za wyżej wspomniane koszty.